Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR

EmBodied Leadership AB:s Webbshop

Dessa Allmänna Villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du/Kund/Kunden”) gör ett köp av en vara med digitalt innehåll i form av förinspelade filmer, såvida annat inte skriftligen har avtalats mellan parterna. Avtal ingås mellan Kund och EmBodied Leadership AB, organisationsnummer 559283-8162 (”EmBodied Leadership”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om EmBodied Leadership framgår på webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar webbplatsen. 

1. Acceptera Villkoren

För att kunna göra ett köp via EmBodied Leadership måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Kunden sig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Kunden tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt EmBodied Leaderships Villkor och personuppgiftspolicy. 

2. Allmänt

Embodied Leadership är ett program som ger Kunden möjlighet att köpa förinspelat digitalt material (”Produkten”) som, från tid till annan, görs tillgängliga (”Webbplatsen”). För att en Kunden ska få tillgång till Produkten krävs att Kunden kan mottaga en personlig länk till sin e-post och genom att klicka på länken ta sig till Webbplatsen. För att Kunden sedan ska få tillgång till Produkten krävs dessutom att Kunden köper Produkten via Webbplatsen, utför betalning på sätt som framgår där och av Villkoren, samt att EmBodied Leadership erhåller en bekräftelse av att betalning skett avseende Produkten. 

3. Rättigheter

Samtliga rättigheter till Produkten och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, tillhör EmBodied Leadership. Kunden får personlig tillgång till den köpta Produkten. Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för programmet är EmBodied Leaderships egendom. Produkten får endast användas av en fysisk person och inte spridas, överlåtas, upplåtas eller på annat sätt övergå till någon annan fysisk eller juridisk person. EmBodied Leadership förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan och utan att informera Kunden på förhand stänga av en Kund som utnyttjar Produkten i strid med Villkoren. EmBodied Leadership förbehåller sig rätten att i förekommande fall neka personer med koppling till konkurrerande verksamheter att nyttja produkten. 

4. Definitioner

Bolaget: EmBodied Leadership AB 

Programmet: Embodied Leadership 

Produkt: Förinspelat digitalt material 

Webbplatsen: https://www.embodiedleadership.se/ 

Villkoren: Allmänna villkor 

Kund: Person som besöker webbplatsen 

5. Tolkning

Förekommer i avtalet mot varandra stridande bestämmelser gäller de, såvida omständigheterna uppenbarligen inte föranleder till annan bedömning, sinsemellan i följande ordning: 
1. Avtal
2. EmBodied Leaderships Allmänna Villkor
3. Övriga bilagor

6. Behörighet

Kund måste vara 18 år eller äldre för att använda Produkten. Kunden intygar och garanterar att all personlig information Kunden skickar är sann och korrekt och att Kunden är 18 år eller äldre och är fullt kapabel och kompetent att ingå och följa dessa villkor. Programmet är inte avsedd för personer under 18 år. Användning av Produkten förbjudet för minderåriga. 

7. Leverans

Produkten som köpts av Kunden via Webbplatsen eller ska anses vara avlämnad när Kunden ges tillgång eller åtkomst till innehållet som är lämpligt för att få tillgång till eller nyttja det. 

8. Egen risk

All utövning sker på egen risk. Du ansvarar själv för din säkerhet samt försäkring. Om du har skador, sjukdom, är gravid, tar medicin eller liknande rådgör gärna med läkare innan du praktiserar de övningar som rekommenderas av EmBodied Leadership. 

9. Reklamation

Om Kunden anser att en vara är felaktig måste Kunden, för att få åberopa felet, lämna en reklamation. Sådan reklamation görs till EmBodied Leadership (kontaktuppgifter finns på Webbplatsen och övriga kontaktuppgifter till EmBodied Leadership anges nedan). 

Vid reklamation ska Kunden uppge viss information såsom t.ex. vilken del av Produkten som reklamationen avser, datum och klockslag för felet, vilken internetoperatör som Kunden har, Kundens postadress, en detaljerad redogörelse för felet etc. Kunden ska vidare skicka med orderbekräftelsen för den betalda avgiften för den Produkt som reklamationen avser eller på annat sätt kunna visa sitt inköp. 

10. Kundens åtagande

Det åligger Kunden att lämna rätt information till EmBodied Leadership till de uppgifter som behövs för att leverera Produkten, den information och det underlag som erfordras för Produkten levereras och i övrigt utföra överenskomna åtgärder. 

11. Tillgång till Produkten

När Kund köper en Produkt har Kunden tillgång till Produkten så länge EmBodied Leadership bedriver versamhet 

12. Betalning

När du betalar för Produkten så gäller det pris som annonseras av Webbplatsen och som moms utgår 25%. Betalningen sker med kort- eller Swish-betalning direkt på Webbplatsen. Genom att köpa Produkten samtycker Kunden till att någon ångerrätt inte kan tillämpas när Produkten levererats. Om Kunden vill ångra köpet eller beställningen innan Produkten levererats måste detta meddelas till EmBodied Leadership. Kunden meddelar detta genom e-post till info@embodiedleadership.com om inte annat överenskommits. Om Kunden utövar sin ångerrätt innan Produkten levererats ska Kunden få tillbaka det Kunden betalat. 

13. Ångerrätt

Genom att köpa Produkten samtycker Kunden till att någon ångerrätt inte kan tillämpas när Produkten levererats. Om Kunden vill ångra köpet eller beställningen innan Produkten levererats måste detta meddelas till EmBodied Leadership. Kunden meddelar detta genom e-post till info@embodiedleadership.com om inte annat överenskommits. Om Kunden utövar sin ångerrätt innan Produkten levererats ska Kunden få tillbaka det Kunden betalat. 

14. Sekretess

All information som tillhandahålls av Kund behandlas med sekretess. EmBodied Leaderships medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt.  

15. Ändring av Villkoren

EmBodied Leadership har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Kund. Den senaste versionen finns alltid på Webbplatsen.  

16. Force Majeure

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angiven omständighet äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet, skriftligen häva avtalet. 

17. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister hänförliga till dessa allmänna villkor ska prövas av Göteborgs tingsrätt som första instans. 

Önskar du inspiration i ditt ledarskap?

Starta arbetsveckan med en videohälsning från mig så att du kan gå stärkt in i ditt ledarskap!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Varukorg